Анонси
   Положення про центр

   Назад

   1. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ (далі – Центр) – заклад, що проводить методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, організовує навчання з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг.

   Скорочене найменування – ЧОЦСС.

   Метою діяльності Центру є методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг.

   2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Чернігівською обласною державною адміністрацією.

   3. Положення, кошторис і штатний розпис Центру затверджується Чернігівською обласною державною адміністрацією.

   1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Держсоцслужби, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
   2. Основними принципами діяльності Центру є:

   дотримання прав людини;

   прав дитини та прав осіб з інвалідністю;

   гуманізм;

   забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок;

   повага до честі та гідності;

   толерантність;

   законність;

   соціальна справедливість;

   доступність та відкритість;

   неупередженість та безпечність;

   добровільність;

   індивідуальний підхід;

   комплексність;

   конфіденційність;

   максимальна ефективність та прозорість використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів;

   забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

   1. Основними завданнями Центру є:
   1. методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, наданні соціальних послуг;
   2. організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг;
   1. організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактики соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми;
   2. проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям.

   7. Центр відповідно до визначених завдань:

   1. готує інформаційно-аналітичні довідки, інформує районні держадміністрації, виконавчі органи міських міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад про ситуацію щодо розвитку послуг в адміністративно-територіальних одиницях, вносить пропозиції щодо поліпшення доступності та якості соціальних послуг керівництву адміністративно-територіальних одиниць;
   2. сприяє впровадженню державних стандартів соціальних послуг;
   3. впроваджує нові технології соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі міжнародні;
   4. забезпечує методичний та інформаційний супровід діяльності закладів, установ, організацій, що проводять соціальну роботу, надають соціальні послуги;
   5. організовує та проводить семінари і тренінги з питань організації проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг для працівників закладів, установ, що надають соціальні послуги у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, фахівців із соціальної роботи, посадових осіб районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, працівників служб у справах дітей, за результатами яких видає відповідний документ;
   6. співпрацює з відповідними закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, науково-практичними відділеннями, творчими об’єднаннями та організаціями, діяльність яких пов’язана із соціальною роботою, наданням соціальних послуг;
   7. впроваджує програми навчання та підвищення професійної компетентності/кваліфікації для працівників закладів, установ, що надають соціальні послуги у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, фахівців із соціальної роботи, посадових осіб районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, працівників служб у справах дітей, патронатних вихователів, кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, наставники, усиновлювач (згідно з вимогами законодавства), опікунів/ піклувальників;
   8. проводить підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, наставники, усиновлювачі (згідно з вимогами законодавства), за результатами якої готує рекомендації службі у справах дітей щодо можливості влаштування в їх сім’ї дітей, забезпечує підвищення кваліфікації таких осіб;
   9. забезпечує підготовку тренерів із реалізації соціальних проектів і програм, проведення тренінгових навчань для фахівців соціальної сфери;
   10. збирає та узагальнює статистичні дані щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям населення в адміністративно-територіальних одиницях;
   11. бере участь у визначенні потреб жителів адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб жителів адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;
   12. аналізує виконання місцевих програм з надання соціальних послуг, готує пропозиції щодо їх розвитку;
   13. проводить засідання за круглим столом, конференції, дослідження щодо надання соціальних послуг, моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до державних стандартів;
   14. організовує і проводить науково-методичні та рекламно-інформаційні заходи з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг: виставки, презентації, семінари, засідання за круглим столом, готує науково-методичні матеріали тощо;
   15. поширює досвід роботи установ, закладів та організацій, фахівців із соціальної роботи з питань надання соціальних послуг вразливим верствам населення в адміністративно-територіальних одиницях;
   16. співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

   8. Центр має право:

   1) вносити Міністерству соціальної політики України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи, надання соціальних послуг;

   2) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання визначених для нього завдань;

   3) залучати спеціалістів науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності (за погодженням з їх керівниками) для виконання завдань Центру;

   4) в установленому порядку одержувати інформацію, аналітичні та інші матеріали від органів місцевого самоврядування, установ, закладів та організацій, що надають соціальні послуги у громадах, фахівців із соціальної роботи стосовно стану надання соціальних послуг;

   5) подавати в установленому порядку пропозиції щодо розвитку інноваційних соціальних послуг у громадах.

   9. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Чернігівською обласною адміністрацією.

   10. Директор Центру:

   1) організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання Центром визначених для нього завдань;

   2) складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджується Міністерством соціальної політики України;

   3) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

   4) видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

   5) представляє Центр у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

   6) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

   7)  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

   8) утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

   9) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

   10) приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисціплінарної відповідальності працівників центру;

   11. Для виконання своїх повноважень Центр може утворювати тренінгові центри та мобільні консультаційні пункти.

   12. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством.

   Доходи або майно Центру не підлягають розподілу між їх засновниками, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

   Доходи (прибутки неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

   13. У разі ліквідації Центру його активи не можуть перерозподілятися між засновниками організації або працівниками і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

   14. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центр забезпечує пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» за погодженням із громадськими об’єднаннями  осіб з інвалідністю.

   15. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

   16. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

    

   Назад

   15 Травня 2019 11:15
   28 Листопада 2018 11:58
   19 Березня 2018 15:51
   02 Лютого 2018 09:51