Анонси
  Положення про центр

  Назад

  ПОЛОЖЕННЯ 

  ПРО ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

  СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

  1. ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (далі - Центр) — спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

  2. Чернігівський обласний центр соціальних служб у справах сім’ї та молоді утворений на виконання Указу Президента України від 26 липня 1996 року № 596 «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України», розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 13 грудня 1996 року № 762 «Про зміни в системі органів виконавчої влади області». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 року № 1125 «Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 15 грудня 2004 року № 358 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю» Чернігівський обласний центр соціальних служб у справах сім’ї та молоді було перейменовано в Чернігівський обласний центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді.

  3. Діяльність Центру спрямовується Департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації. Контроль та координація діяльності Центру здійснюється Міністерством соціальної політики України.

  4. Мережа центрів складається з районних, міських та районних у містах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  5. Положення про Центр, структура Центру затверджується головою Чернігівської обласної адміністрації.
  Кошторис, штатний розпис Центру затверджується директором Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

  6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

  7. Основними принципами діяльності Центру є:
  законність;
  соціальна справедливість;
  доступність та відкритість;
  конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
  додержання і захист прав людини;
  адресність та індивідуальний підхід;
  добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
  комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
  дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
  максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

  8. Основними завданнями Центру є:
  8.1. Забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
  8.2. Здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі — заклади соціального обслуговування).
  8.3. Організація та проведення семінарів та тренінгів.
  8.4. Забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

  9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
  9.1. Поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування.
  9.2. Бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі.
  9.3. Узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.
  9.4. Подає Міністерству соціальної політики України, обласній державній адміністрації статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи.
  9.5. Здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за результатами якої готує рекомендацію Службі у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину.
  9.6. Проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи.
  9.7. Вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя.
  9.8. Співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.
  9.9. Погоджує призначення і звільнення з посади директорів місцевих центрів.

  10. Центр має право:
  10.1. Вносити Міністерству соціальної політики України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
  10.2. Подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до його компетенції.
  10.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.
  10.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належить до його компетенції.
  10.5. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.
  10.6. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

  11. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
  У разі ліквідації Центру його активи не можуть перерозподілятись між засновниками організації або працівниками і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

  12. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою Чернігівської обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством соціальної політики України.

  13. Директор Центру:
  13.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень.
  13.2. Складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Міністерством соціальної політики України.
  13.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників.
  13.4. Видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
  13.5. Представляє Центр у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
  13.6. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру.
  13.7. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру.
  13.8. Утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру.
  13.9. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру.
  Призначає на посаду та звільняє з посади заступника директора за погодженням з Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
  13.10. Приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

  14. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством.
  Фінансування Центру здійснюється через Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.
  Доходи або майно Центру не підлягають розподілу між їх засновниками, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
  Центр надає послуги на безоплатній основі.

  15. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність Центру затверджуються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.

  16. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

  17. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  18. Місце знаходження Центру: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 21.

  Назад

  15 Травня 2019 11:15
  28 Листопада 2018 11:58
  19 Березня 2018 15:51
  02 Лютого 2018 09:51